POKYNY PRO RODIČE

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZČR se s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání tohoto opatření omezuje provoz mateřské školy tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání s výjimkou:

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání,
 • dětí, které jsou zapsány v logopedické třídě.

Další výjimkou jsou děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
 • pedagogickými pracovníky školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci v sociálních službách
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Rodiče těchto vyjmenovaných složek jsou povinni dodat v den nástupu dítěte do školy potvrzení o zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že musí být děti rozděleny do skupin maximálně po 15 dětech, bude provoz

školy organizačně zajištěn dle podmínek jednotlivých pracovišť. V naší MŠ budou děti rozděleny do skupin, které budou neměnné. V které skupině je Vaše dítě se dozvíte při testování dítěte před nástupem do MŠ.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

V mateřské škole je umožněna přítomnost pouze dítěti, které nemá příznaky onemocnění COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy) a podstoupí antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Testování dětí se bude provádět 2x týdně v testovací místnosti – v krčku, pro MŠ Husova bude otevřen 2. vchod (prostřední) a pro děti KMŠ vchod od aleje. Zde budete dítě také odpoledne vyzvedávat.  Rodič obdrží při příchodu do MŠ test (výtěr z nosu), test s dítětem provede osobně a venku počká 15 minut s dítětem na výsledek testu. Do krčku mohou být současně vpuštěni pouze 2 rodiče s dítětem, ostatní budou čekat venku před budovou tak, aby se neshlukovali. Přijďte proto do školky s dostatečným předstihem. Není možné nechat dítě pohybovat se během čekání na testování nebo výsledky testu na průlezkách v zahradě MŠ.

Do testovací místnosti vstupují rodiče v respirátoru, děti v roušce.

Pokud bude test negativní, může dítě v mateřské škole zůstat.

Pokud bude test pozitivní, dítě nemůže zůstat ve škole, ale zákonný zástupce kontaktuje dětskou lékařku a ta určí další postup. Všem dětem s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu je nařízeno absolvovat PCR test.

Pokud bude mít dítě pozitivní výsledek provedeného antigenního testu, tak se dětem, které s ním byly ve třídě 2 dny před a 2 dny po provedení tohoto testu neumožní přítomnost ve školce do doby, kdy toto dítě bude mít výsledky PCR testu. Pokud je předložen negativní PCR test, děti se mohou účastnit vzdělávání. Stejně se postupuje, pokud má pozitivní antigenní test zaměstnanec, který je s dětmi ve třídě.

Testovací dny – pondělí, čtvrtek (pokud nebude dítě tyto dny ve školce, bude testováno první den nástupu do MŠ).

Čas testování – 6,30 – 7,45 hodin, první odběr bude prováděn od 6,30 hodin, poslední odběr v 7,45 hodin.

Testovat se nemusí děti:

 • pokud rodiče předloží v testovací místnosti potvrzení dětské lékařky, že dítě prodělalo onemocnění COVID – 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • pokud rodiče předloží v testovací místnosti potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID – 19, které není starší 48 hodin a které bylo provedeno poskytovatelem zdravotních služeb.

ORGANIZACE PROVOZU:

 • organizaci testování zajišťují učitelky MŠ
 • předání dětí do tříd zajistí zaměstnanci školy, následuje mytí rukou
 • připravte dětem vhodné oblečení do tříd (každých 30 minut budeme větrat) dejte dětem oblečení i na pobyt venku,
 • děti ve školce nemusí mít roušku
 • do skříňky roušku dětem připravte (případný výskyt nákazy, pobyt venku mimo školní zahradu, apod.)
 • provoz všech tříd bude 6,30 – 16,30 hodin
 • stravování – děti obsluhují učitelky
 • děti si nenosí do školky vlastní hračky

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním bude distanční výuka probíhat v případě, že KHS nebo MZČR vyhlásí mimořádné opatření nebo karanténu a ve školce nebude umožněna přítomnost více, jak polovině těchto dětí.

Vzhledem k tomu, že není všem dětem umožněna docházka do mateřské školy, budeme těmto dětem zasílat i nadále nabídku aktivit, které mohou plnit doma.

ÚPLATA A STRAVNÉ

Od 12. 4. 2021 bude dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu, stanovena úplata za duben v poměrné části (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí s odkladem povinné školní docházky).

Stravné se bude od 12. 4. 2021 platit jako před uzavřením mateřské školy (v květnu za duben).

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Pokud chcete své dítě od 12. 4. 2021 přihlásit nebo naopak odhlásit z docházky volejte na telefon 739488422 nebo pište sms.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení J